Mesafeli Satış Sözleşmesi

mesafelisatış sözleşmesi

Bu Sözleşme, ALICI(Tüketici)'nin SATICI'ya ait www.takiperest.com elektronik ticaretinternet sitesine ("İNTERNET SİTESİ") sipariş vererek satın almakistediği aşağıda belirtilen ürün/ürünlerin  ALICI'ya satışı-teslimi ve diğer hususlarailişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu sözleşme'yiİNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli vemasrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

Madde 1 – TARAFLAR

SATICI:

 

Ünvanı: GAMZE ELGİN SATIR TAKIPEREST

               (Mersis No:4726994216000011 / Tic.Sic.No: 10354-5)

Adres: Gülbahar Mah. Akay Aralığı Sk. No:2/10Şişli/İSTANBUL

Telefon: 0850 522 0 938(Müşteri Hizmetleri)

E-Posta: destek@takiperest.com

Banka Hesabı: YapıkrediBankası Esentepe Büyükdere Caddesi

                         TicariHesap

                         ŞubeKodu: 054

                         HesapNo: 46291206

                         IbanNo: TR220006701000000046291206

 

ALICI:

Adı,Soyadı/Ünvanı: <?php echo $firstname ?>

Adres:

Telefon:

E-Posta:

 

Madde 2: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT


Ürünlerin(malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, BrimFiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI'nınbildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığıtakdirde ALICI'nın SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesindenteslim alması gerekmektedir (Bu hususta ALICI'ya gerekli bilgilendirme,e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğerkonular Sözleşme'nin aşağıdaki 7. maddesinde belirtilmiştir.

 

Ürün-Birim Fiyatı-Adet-Toplam

 

Kargo Ücreti:

Sipariş Ödeme Toplamı(KDVdahil):

 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı: (KrediKart / Kapıda Ödeme/Paypal/Havale/EFT)

 

Teslimat Bilgileri:

Adı,Soyadı/Ünvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Fatura Bilgileri:

Adı,Soyadı/Ünvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

*Vergi Numarası:

*Vergi Dairesi:

 

Madde 3- ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR


ALICI, aşağıdakihususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile kurulmasındanve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'ninilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek veinceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

                                                                

-SATICI'nın unvanı veiletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

-Ürün(ler)'in İNTERNETSİTESİ'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilenbilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

-SATICI'nın mensubu olduğuMeslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO'nun meslek ile ilgiliöngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişimbilgileri (Telefon: 4440486, www.ito.org.tr),

-SATICI tarafındanuygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme veALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'yaverdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve taraflarınhaklarını kullanım usulleri,

-Ürünler için SATICItarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

-Sözleşme konusu Ürün(ler)için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile ürünler'in temelözellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ALICI'nın SATICI'yaödeyeceği toplam bedel),

-Ürüler'in ALICI'yateslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkındabilgiler,

-Ürünler ile ilgili diğerödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler,bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

-ALICI'nın cayma hakkınasahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

-ALICI'nın cayma hakkınınolduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkınsüresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,

-Cayma hakkı olanÜrünler'de, ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine uygunkullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı

takdirde ALICI'nın caymatalebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı,

-Cayma hakkının bulunduğudurumlarda ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm malihususlar (iade yolları, masrafı ve ürün bedelinin iadesi),

-ALICI'nın tüzel kişiolması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğintoplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere"tüketici haklarını" kullanamayacağı,

-Mahiyetine göre buSözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafındanİNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ilegönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradanerişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

-Uyuşmazlık hallerindeALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerineve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.


Madde 4- CAYMA HAKKI


ALICI Ürün'ü teslim aldığı tarihtenitibaren onbeş (15) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezaişart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şumal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsadahi, cayma hakkı bulunmamaktadır : a) ALICI'nın özel istekleri veya onunkişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya dailaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICIsiparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünlerdahil) b) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesisağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar c) ALICI onayı ile cayma hakkısüresi içinde ifasına başlanan hizmetler d) Genel olarak ilgili mevzuatuyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ileALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller e) Yılbaşı,Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlere yönelik kişiye özel hazırlananürünlerin iadesi f) Kullanıcı hatası ile (düşme, çarpma vb.) hasar görenürünlerin iadesi g) Ürünlerin kullanılmamış ve bozulmamış olması h) Orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmaması ya dakoli bandı kullanılmaması. İ) Ürünü; faturası, orijinal kutusu,orijinal ambalajı ve kesilip kopartılmamış etiketi ile birlikte, yanındagönderilen dokümanlar ve tüm aksesuarlar da dahil edilerek göndermenizgerekmektedir. Aksi halde iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

 

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI, caymasüresi içinde malı, işleyişine,  kullanımtalimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik vebozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarkisüreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasındanötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybeder. Cayma hakkıbulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimiyasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişimadreslerine yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresiiçerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde,giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.INTERNET SİTESİ'nde belirtilen anlaşmalı kargo firması ile ALICI Ürün'übulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, butakdirde ALICI'dan masraf alınmaz.

 

Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standartaksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesigerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturasıkesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan faturaüzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır.Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturasıkesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

 

"Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi / iade içinteslim olunan kargo firması adresi."

 

Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerinegetirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren15 gün içinde, Ürün bedeli, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygunbir şekilde iade edilir.

 

ALICI'nın Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanunihakları-sorumlulukları ile SATICI'nın ALICI'dan olan akdi ve kanunitahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

 

Madde 5 - GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLERVE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR


İNTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği,işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esaslarıbelirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.

 

5.1. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerinve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistemaltyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanlarıölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazındangirildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesiiçin, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gereklitedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.

 

5.2. ALICI SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarındanulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman içindurdurabilir.

 

5.3. İnternet kullanımında dünyada en yaygın olarakkullanılan SSL Sertifikası (128 bit şifreleme ile bilgi güvenliği) ve sunucularıdiğer internet kullanıcılarından korumak için birçok güvenlik duvarlarıkullanılmaktadır.

 

5.4.TAKIPEREST.COM’da alışveriş yaparken kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbirşekilde Takiperest.com sunucularında tutulmaz ve saklanmaz. Ödeme sadeceTakiperest.com’un arayüzünde, bankanız ve bilgisayarınız arasında gerçekleşir.


5.5.TAKIPEREST.COM üyeliğiniz esnasında kullanılmış olan e-mail adresi, telefonnumarası, teslimat adresi ve diğer tüm kişisel bilgiler, hiçbir şekilde üçüncüşahıs ya da kurumlarla paylaşılmaz.


Madde 6- GENELHÜKÜMLER


6.1. Sözleşme konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşuluile ALICI'ya veya İNTERNET SİTESİ'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşaaşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. SATICI, Ürünler'i, gönderileri içinanlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bukargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI'nın Ürünü,kargo firmasının, SATICI tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesindenteslim alması gerekmektedir.

Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, en geçüç (3) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Kargo Firması, SATICI’danteslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normalşartlar altında ortalama 2 (iki) iş günü içerisinde ALICI’lara ulaştırmaktadır.


6.2 Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği süreceteslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. SATICI, satış anındayürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlıolarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI'yayansıtmayabilir.

 

6.3. Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde bizatihibulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI,bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacakbir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerinsevkiyatını takip etmek ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşateslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatıkabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI'nın Ürün'ü geçteslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketindebeklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşangiderler de ALICI'ya aittir.

 

6.4. ALICI, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle veÜrün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek veKargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICIsorumluluk kabul etmeyecektir.

 

6.5. ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise,Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşinsatışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI'ya tamamen ödenmediği, taksitlisatışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, tektaraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir.

Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı,işlem yapılan kredi kartının ait olduğu

Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi yada ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICItarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın birkusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafındankarşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takipdahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddütemahal vermemek bakımından; ALICI'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kartv.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartıveren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; buçerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsilettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veyataksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satışsayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesihve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talephakları dahil) ilgili mevuzat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICI'nıntemerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık orandatemerrüt faizi tatbik edilir.

 

6.6. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışındaolağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi)nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusuise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICIsiparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumsonuna kadar bekleyebilir.

 

6.7. SATICI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğininanlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık birşekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşitkalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretleyerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onayvermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanunihükümler uygulanır.

 

6.8. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerindeve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 15 gün içindeALICI'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade ALICI'nınSATICI'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekildeyapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartınaiade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptaledilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankayaiadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra ALICI hesaplarınayansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olasıgecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesininmümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi ALICI hesabınayansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). SATICI'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme vekanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır.Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafındanfeshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

 

6.9. ALICI Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini,Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, yazılışekilde SATICI'ya bildirebilir.

 

6.10. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmımahiyeti itibari ile bu Sözleşme'de yer almayabilir; bununla beraber, ALICItarafından İNTERNET SİTESİ'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, kezaİNTERNET SİTESİ'nin --ilgisine göre satış aşamaları veya genel-- bilgilendirmesayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.

 

6.11. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail)adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye,anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir veinceleyebilir. Öte yandan, SATICI neznindeki sistemlerde de muhafaza edilir.

 

6.12. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecekher türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar kayıtları gibimanyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emrediciyasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

 

Madde 7- ALICI'NINKANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ


Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük veTicaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasalsınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlardaTüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veyadilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve TüketiciMahkemeleri'ne başvurabilir.

ALICI, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturansipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ'nde) yazılı tümkoşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temelözellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI vesatışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve caymahakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil bu Sözleşme'nin 3.maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamınıİNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronikortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerinikabul ettiğini kabul ve beyan eder.

 

Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme,ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronikpostada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yeralmaktadır.